چین برنز Gleitlager سازنده

قوی تر توسط خود روانکاری طراحی بوشینگ https://viiplus.com